Lørdag 3. september

Vandring i Stephen Barstows utrolige hage!Walk in Stephen Barstow's incredible garden!
around-the-world-front-cover

Vandring i Stephen Barstows utrolige hage!

Stephen Barstow er mannen som spiser 80 om dagen, har verdensrekord i den mest innholdsrike salaten (538 planter!) og har over 2000 spiselige vekster i hagen. Barstow inviterer til en lærerik hagevandring i sitt hjem i Malvik. Det arrangeres to vandringer denne dagen: 12.15 og 15.15. Maks 25 deltakere.

På grunn av parkering har vi koordinert turene med buss fra Trondheim og oppfordrer helst til å ta buss, eller kanskje en fantastisk sykkeltur langs fjorden frem til Hansbakkfjæra? Man kan også ta tog til Vikhammer og gå 20 minutter frem til Stephen.
Bussene går kl 11:30 og 14:30 (nr 38) med ankomstholdeplass Naustkleiva. Derifra er det å krysse veien og gå opp i hagen. Ankomstider Naustkleiva blir kl. 11:59 og 14:59. Vi planlegger oppstart 12:15 og 15:15. Bussen kjører tilbake kl 14:15, 14:45 og 17:45 etter andre runde.

Det er begrenset bilparkering utenor hagen. Nærmeste parkering er i Malvik sentrum – ca 5 minutter å gå.

Det er også muligheter til å kjøpe Stephen Barstows bok Around the World in 80 plants (kr. 250) og noen flotte planter.

Runde en er fullbooket.
Klikk her for å reservere billett til runde to.

Tid: 12:15 – 14:00 og 15:15 – 17:00
Sted: Stephen Barstows hage, Malvik
Facebook event

around-the-world-front-cover

Walk in Stephen Barstow’s incredible garden!

Stephen Barstow is the man who eats 80 a day, has the world record in the salad with the most content (538 plants!) and he grows over 2000 edible plants in his garden. Barstow invites you to an inspiring and educational walk through his home in Malvik. There are two walks this day: 12.15 og 14.15. Maximum 25 participants.

Because of parking we have coordinated the trips by bus from Trondheim and encourage you to take the bus, or perhaps a wonderful bike ride along the bay until Hansbakkfjæra? You can also take the train to Vikhammer and walk 20 minutes to Stephen’s place.

Buses depart at 11:30 and 14:30 (No. 38) with arrival stop at Naustkleiva. From there you can just cross the road and walk into the garden. Arrival times Naustkleiva are at: 11:59 and 2:59 p.m.. We plan startup 12:15 and 15:15. The bus runs back at 14:15 14:45 and 17:45 after the second round.

There is limited parking outside the garden. Nearest parking is in Malvik center – about a 5 minute walk

There are also the posibility to buy Stephen Barstows book Around the World in 80 plants (kr. 250) and some lovely plants.

Time: 12:15 – 14:00 og 15:15 – 17:00
Location: Stephen Barstows hage, Malvik

Samfundsmøte: Fra oljeeventyr til thoriumsaga?Samfundsmøte: From oil adventure to a thorium saga?
samfundsmote

Fra oljeeventyr til thoriumsaga?

Når oljealderen nærmer seg veis ende, ser man et behov for nye og grønne løsninger. Her til lands eksisterer det store mengder av det radioaktive grunnstoffet thorium, som av noen pekes ut som oljens arvtaker. Kan Norge bli en atomnasjon? Er det miljøvennlig? Hvordan vil thorium kunne påvirke samfunnet vi lever i?

Tre kunnskapsrike personer tar turen til Storsalen for å belyse emnet. Egil Lillestøl er professor i fysikk og jobber ved CERN i Sveits. Han tar til orde for at Norge skal gå i bresjen for satsning på thorium, og har hevdet at norske thoriumsforekomster kan være verdt opp til tusen oljefond. Forslaget støttes av Øyvind Berg, som er seniorrådgiver ved IFE – Institutt for energiteknikk i Halden, og en av de første som brakte oppmerksomhet rundt funnene i Fensfeltet i Telemark. Stein Dale kjenner godt til beslutningsprosessene ulike land står ovenfor når de tar energipolitiske veivalg. Han vil gi oss innsikt i utfordringene politikere møter, og mulighetene som oppstår på det internasjonale energimarkedet.

Vi inviterer herved til en framtidsrettet og informativ kveld!

Billett: 0,-/50,- (Medlem/Ikke-Medlem)

Se live stream

Dagsorden og beslutningsprotokoll.

Dersom du ønsker å reservere bord, åpner mulighetene for dette torsdag 01.09.2016, kl.12:00. For reservasjon, send mail til «styret-bordreservasjon@samfundet.no». Det er maksimalt plass til 6 personer ved hvert bord, og et begrenset antall bord. Bordreservering stenger lørdag 02.04.2016, kl.14:00. Dette er et gratis tilbud for de som ønsker bordplass. Tilbudet er åpent for alle som ønsker det, men er ikke nødvendig for å få sitteplass under møtet.

Tid: 1900-2100
Sted: Studentersamfundet
Facebook event

samfundsmote

Samfundsmøte: From oil adventure to a thorium saga?

When the end of the oil era is approaching, we see a need for new and green solutions. Here in Norway, there exists large amounts of the radioactive element thorium, as some pointed out could be the successor to oil. Can Norway become a nuclear nation? Is it environmentally friendly? How would thorium affect the society we live in?

Three knowledgeable people heading to the Storsalen to illuminate the subject. Egil Lillestøl professor of physics and working at CERN in Switzerland. He advocates that Norway can be at the forefront of thorium activity, and has claimed that Norwegian thorium deposits could be worth up to one thousand oil funds. The proposal is supported by Øyvind Berg, who is a senior adviser at IFE – Institute for Energy Technology in Halden, and one of the first to bring attention to the findings of Fensgeltet, Telemark. Stein Dale knows the decision-making different countries face when they make energy policy decisions. He will give us some insight into the challenges policymakers face and the opportunities that arise on the international energy market.

We hereby invite you to a future-oriented informative evening!

Ticket: 0, – / 50, – (Member / Non-Member)

The meeting streamed

Agenda and decision protocol

Time: 19:00 – 21:00
Location: Studentersamfundet
Facebook event

FestivalavslutningFestival finale
3sept

Festivalavslutning

I samarbeid med Greenpeace inviterer vi til en helaften på BLÆST hvor tema er grunnlovens § 112, hvor retten til et sunt miljø for oss og våre etterkommere er nedfelt. Det blir improteater, appeller og konserter.

Major Parkinson
Svalestup
Johannes Holtmon
⅔ Harakri Band
og Gibberish Improv Theater

Den 3. september er det klart for en pangavslutning på Klimafestivalen 2016.

På scenen denne kvelden vil det bli et variert program. Kvelden starter med en improvisert forestilling fra Gibberish Impro Theater, deretter blir det konserter med ⅔ Harakiri Band, Johannes Holtmon, Svalestup og Major Parkinson. Og det hele avsluttes med klubbkveld, så kom og dans!

Om §112:
§112, populært kalt Grunnlovens miljøparagraf, sier: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares …»

På grunn av den 23. konsesjonrunde hvor over 40 av de 62 utlyste blokkene har blitt frarådet lyst ut eller anbefalt utlyst med boretidsbegrensinger av Polarinstituttet og Miljødirektoratet, planlegger Greenpeace, sammen med Natur og Ungdom, et klimasøksmål mot den norske stat.

Du kan lese mer om dette her.

Og følg med på denne eventen!

Aldersgrense: 20
Tid: 19:00-02:00
Sted: brukbar/blæst på TMV kaia.
Facebook event
TRDevents

3sept

Festival finale

Together with Greenpeace we invite you to an evening on BLÆST. he theme of the evening will be the Constitutions §112, where the right to a good environment for us and our descendants are enshrined.

Major Parkinson
Svalestup
Johannes Holtmon
⅔ Harakri Band
and Gibberish Improv Theater

On Sept. 3, get ready for an exciting ending to Klimafestivalen 2016.

On stage this evening there will be a varied program. The evening starts with an impromptu performance of Gibberish Improv Theater, then there will be concerts by ⅔ Harakiri Band, John Holtmon, Svalestup and Major Parkinson. And it all ends with a club night, so come and dance!

About §112:
§112, popularly known as the Constitution environmental section, says: «Everyone has the right to an environment that ensures the health and to a nature where production capability and diversity is preserved …»

Because of the 23rd licensing round in which 40 of the 62 blocks being offered have been dissuaded advertised or recommended advertised with drilling time constraints of Polar Research and Environment Directorate, Greenpeace, together with Nature and Youth, are planning a climate lawsuit against the Norwegian state.

You can read more about this here.

And stay tuned on this event!

Id: 20
Time: 19:00 – 02:00
Location: brukbar/blæst at the TMV quay.
Facebook event
TRDevents