Mandag 29. august

FermenteringskursFermentation class
fermentering

Fermenteringskurs

Spire Trondheim ønsker velkommen til fermenteringskurs under Klimafestivalen i Trondheim.

Andreas Dønåsen aka Mr. Colon og Co-Pilot André Fagerheim vil under årets klimafestival lære fra seg kunsten å fermentere grønnsaker.

Fermentering er å tilrettelegge for at de gode bakteriene delvis bryter ned maten. Det er ikke bare en gammel konserveringsmetode, men det frigjør næringsstoffer, tilfører mage og tarm rikelig med probiotika og reparerer og regenererer fordøyelsessystemet. På både kort og lang sikt gir dette bedre helse, hode og sterkere immunforsvar.

Kom innom, ta med ditt eget syltetøyglass eller to, rene hender, og et smil om munnen. Dette blir unikt! Vi vil bruke lokalt dyrkede grønnsaker.

Begrenset antall plasser, meld deg på her.

Tid: 18:00 – 21:00
Sted: Stammen Café & Bar
Facebook event
TRDevents

fermentering

Fermentation class

Spire Trondheim welcomes you to a fermentation class during Klimafestivalen.

Andreas Dønåsen aka Mr. Colon and Co-Pilot André Fagerheim will during this year’s Klimafestival teach you the art of fermenting vegetables.

We ferment food to facilitate that the good bacteria partially break down food. It’s not just an old preservation method, but it releases nutrients, adds plenty of probiotics that are good for your intestines and repairs and regenerates the digestive system. In both the short and long term, this improves health, mind and gives you a stronger immune system.

Come in, bring your own jars, clean hands and a smile on your face. This is unique! We will use locally grown vegetables.

Limited number of seats, register here.

Time: 18:00 – 21:00
Location: Stammen Café & Bar
Facebook event
TRDevents

Naturglede: Myra for klimaet og salamanderenJoy of Nature: Marshlands for climate and the salamander
myra

Naturglede: Myra for klimaet og salamanderen

Flere myrområder i Trøndelag er under press, noe som vil være til stor skade for så vel klima som for naturmangfoldet. På Frigård i Stjørdal er det planlagt å bygge ned 800 mål med myr for et motorsportsenter. Dette vil også skade leveområdene for den tura arten storsalamander.

Vi inviterer med på guidet tur med biolog Jon Kristian Skei med flere for å vise fram de myrområdene hvor man nå planlegger å bygge et motorsportanlegg. Dette er et av storsalamanderens, Stjørdals nasjonale ansvarsarts, leveområder. 700-800 mål som nå skal legges under asfalt er opp til 6 meter tykke myrområder. I tidligere tider ble myrer sett på som verdiløse områder som med fordel kunne bygges ned, noe som har ført til at 1/3 av Norges myrer i dag er ødelagt. I dag vet vi at myra er viktig både som flomdemper, karbonlager og som hjem for mange dyr og planter. I myrene i Norge er det lagret 920 millioner tonn karbon som på sikt vil bli frigjort dersom disse blir drenert. Skal vi ta klimaavtalen fra Paris på alvor kan vi ikke bare kjøpe oss god samvittighet ved å bevare regnskog i andre land, vi må i tillegg ta vare på våre egne karbonlagre.

Vern av myr har nå også blitt anerkjent av Stortinget gjennom at man har innført en ny kvalitetsnorm for vern av myr gjennom Naturmangfoldsmeldingen. Stortinget har også bevilget 13 millioner kroner på årets statsbudsjett for å restaurere drenerte myrer. I den vedtatte kommuneplan for Stjørdal, står det at nydyrkingsforskriften skal håndheves strengt når det kommer til dyrking av myr til landbruksformål. Når man har en streng praksis når det gjelder nydyrking av myr blir det mildt sagt spesielt at man planlegger å legge et motorsportsenter i verdifulle myrområder.
Bli derfor med og vis at vi protesterer mot disse planene – Vi sier ja til myra og storsalamanderen og nei til et utvidet motorsportanlegg.

Oppmøte er på Prix på Hell. Det vil være mulig å sitte på fra Trondheim (Avreise Sandgata 30 kl. 16:00). Gi i så fall beskjed til hol@naturvernforbundet.no

Tid: 17:00 – 20:00
Sted: Oppmøte Prix, Hell
Facebook event
TRDevents

myra

Joy of Nature: Marshlands for climate and the salamander

More marshlands in Trøndelag are under pressure, which will be great harm to both climate as for biodiversity. On Frigård, Stjørdal is planned to downsize 800 acres of marsh for a motorsports center. This will also damage habitat for the species tura big salamander.
    
We invite the guided tour with a biologist Jon Kristian Skei with more to show off the marshlands where now planning to build a motorsports facility. This is one of the great salamande cleanse, Stjørdals national responsibility species, habitats. 700-800 targets which will now be under the asphalt is up to 6 meters thick marshlands. In earlier times, bogs seen as worthless areas that could benefit from scaling back, which has led to 1/3 of Norway marshes today is broken. Today we know that the marsh is important that flood damper, carbon storage and as home to many animals and plants. In the marshes in Norway it saved 920 million tons of carbon that will eventually be freed if these are drained. Shall we take climate agreement from Paris seriously, we can not just buy us good conscience by preserving rainforests in other countries, we must also take care of our own carbon sinks.

Marshlands conservation has now also been recognized by Parliament through that one has introduced a new quality standard for the protection of marsh through Biodiversity message. Parliament has also allocated 13 million kroner at year’s state budget to restore drained bogs. In the adopted municipal Stjørdal, says that cultivation regulations should be strictly enforced when it comes to cultivation of marshes for agricultural purposes. When one has a strict practice regarding cultivation of marsh becomes mildly special that you plan to add a motorsport center in valuable marshlands.
Be therefore and show that we are protesting against these plans – We say yes to the marsh and large salamander and no to an expanded motorsports facility.

Attendance is at Prix in Hell. It will be possible to ride from Trondheim (Departure Sandgata 30 kl. 16:00) or. If so, provide information to hol@naturvernforbundet.no

Time: 17:00 – 20:00
Location: Meet at Prix, Hell
Facebook event
TRDevents

Intro til Yoga-livsstil og hvordan leve i harmoni med naturenIntro to yoga lifestyle & living in harmony with nature
4

Intro til Yoga-livsstil og hvordan leve i harmoni med naturen

Trondheim meditasjon inviterer til en avslappende kveld.
Spenn av. Reflekter. Ta en liten reise innover!
Kom og prøv vår enkle og effektive meditasjon, samt lær om "yogalivsstil" – hvordan leve et liv i harmoni med vårt sanne selv og med naturen.

Hva har meditasjon med klima og miljø å gjøre?

Etter denne kvelden vil du ha en bedre forståelse av denne sammenhengen og det kan hende at du vil legge til litt meditasjon til dine daglige rutiner. Velkommen! 🙂

Tid: 18:00 – 21:00
Sted: Vår Frue gate 4
Facebook event

4

Intro to yoga lifestyle & living in harmony with nature

Trondheim meditation invites you to a relaxing evening.
Relax. Contemplate. Make a small journey inwards!
Come try out our easy and effective meditation and learn about a “yoga lifestyle” – a life of harmony with our true self and nature.

What has meditation to do with climate and environment?

After this class your understanding of this connection will be clearer and you may want to add a little bit of meditation practice to your daily routines. Welcome! 🙂

Time: 18:00 – 21:00
Location: Vår Frue gate 4
Facebook event

Synes du det virker uoverkommelig å nå klimamål?Do you think it seems insurmountable to reach climate goals?
ducky

Synes du det virker uoverkommelig å nå klimamål? Ducky arbeider for å gjøre det enkelt!

Gjennom tett samarbeid med Industriell økologi på NTNU, klimapsykologer, næringsliv og organisasjoner har Ducky fått god innsikt i globale klimagassutslipp og hvordan man effektivt kan redusere disse. Nøkkelen for suksess ligger i samarbeid mellom flere aktører som drar i samme retning og forsterker hverandres påvirkning. Kom å hør Ducky sin unike historie og hvordan du som enkeltperson kan bidra til å forbedre verden.
Varighet: 1t
Pause før workshop: 30 min

I etterkant av foredraget vil det avholdes en workshop hvor vi utforsker hvordan man best mulig kan skape klimaengasjement. Møt opp for å dele dine ideer!
Varighet: 1t

Tid: 19:00 – 21:00
Sted: Work-work
Facebook event
TRDevents

ducky

Do you think it seems insurmountable to reach climate goals? Ducky strives to make it easy!

Through close collaboration with Industrial Ecology at NTNU, climate psychologists, businesses and organizations have Ducky got a good understanding of global greenhouse gas emissions and how to effectively reduce these. The key for success lies in cooperation between several players who pull together and reinforce each other’s impact. Come to hear Ducky its unique history and how you as an individual can contribute to improving the world.
Duration: 1 hour
Pause before workshop: 30 min

Following the lecture, there will be held a workshop where we explore how best to create the climate commitment. Meet up to share your ideas!
Duration: 1 hour

Time: 19:00 – 21:00
Location: Work-work
Facebook event
TRDevents