Søndag 28. august

Kneiken felleshageKneiken community garden
kneiken

Åpen dag i Kneiken felleshage

Kneiken Felleshage er en urban felleshage på Bakklandet og alle er velkommen på besøk den 28. august!

Denne dagen kan du få omvisning i hagen, møte ildsjelene bak prosjektet og lære mer om urban dyrking. Kom og benytt dine sanser til å lukte, se og smake! …og kanskje dine evner til å luke, snekre og grave?

Om Kneiken Felleshage
Den unge felleshagen ble etablert på nyåret i 2015, og er åpen for alle som ønsker å samle seg på Bakklandet for å dyrke økologisk. De har et ønske om å drive urban hagevirksomhet på en miljøvennlig og bærekraftig måte.

De har en dynamisk arbeidsstruktur og tar utfordringene som de kommer. Det viktigste for dem er å ha det sosialt utendørs. I tillegg ønsker de å stå fram som et fyrtårn for andre som ønsker å dyrke mat i byen.

Tid: 12:00 – 16:00
Sted: Kneiken felleshage i Lillegårdsbakken 16 på Bakklandet
Facebook event
TRDevents

kneiken

Open day at Kneiken community garden

Kneiken community garden is an urban public garden in Bakklandet and everyone is welcome to visit on august 28th!

You can tour the garden, meet the enthusiasts behind the project and learn more about urban gardening. Come and use your senses: smell, see and taste! …And maybe even weed, do some carpentry or digging?

About Kneiken community garden
This young garden was established early 2015, and is open to anyone who wants to gather at Bakklandet to grow organic food. Kneiken have a desire to engage in urban gardening in a sustainable and environmentally friendly manner.

They have a dynamic work structure and meet challenges as the rise. The most important thing, though, is to have some fun while being outdoors. In addition to this, they are a beacon for others who want to grow food in the city.

Time: 12:00 – 16:00
Location: Kneiken community garden at Lillegårdsbakken 16 in Bakklandet
Facebook event
TRDevents

Klesbytting + kaffeslaberasClothes swap + coffee
klesbyttemarked

Klesbytting + kaffeslaberase

Søndag 28.august bytter vi klær på Kafé Soil!

Konseptet er sånn at man tar med klesplagg man ikke trenger/bruker lenger/er lei av og tar med seg andre plagg hjem.
Bra for lommeboka og bra for miljøet ♥

Velkommen!

Tid: 12:00 – 15:00
Sted: Kafé Soil
Facebook event
TRDevents

klesbyttemarked

Clothes swap + coffee

Sunday August 28th we swap clothes at Kafé Soil!

The concept is so that you bring clothing you do not need/use/are fed up and swap it with clothing old to others but new to you.
Good for your wallet and good for the environment ♥

Welcome!

Time: 12:00 – 15:00
Location: Kafé Soil
Facebook event
TRDevents

Naturglede: Skogvern for natur og klimaJoy of Nature: Forest conservation of nature and climate
Naturglede-skogsvern

Naturglede: Skogvern for natur og klima

I Malvik finnes det områder med boreal regnskog som er verdifull både i forhold til klima og naturmangfold. Under Klimafestivalen vil Naturvernforbundet invitere med på tur til disse områdene for å vise fram hvilke verdier de representerer.

Naturvernforbundet foreslår å verne to områder inne på Malvik Statsallmenning. Det ene er kjerneområdet på Skarpåsen og Engseterberga, den andre på baksiden av Jervfjellet. Skogvern er den aller viktigste metoden for å sikre overlevelsen til skogens store mangfold av arter og naturtyper. I våre skoger bor halvparten av Norges 40.000 kjente arter. Skogvern er svært viktig når det kommer til biologisk mangfold, da Flere rødlistede arter ble registrert i begge områdene, særlig sopp og lavarter tilknyttet gammel, fuktig granskog. I kjerneområdene inne i vernesonen ble det funnet spredte trær som stammet fra 1600-tallet.

Men skogvern er også viktig i et klimaperspektiv. Tidligere undersøkelser har vist at flatehogst av skog kan ha negativ klimaeffekt i opptil 90-150 år. Vi ønsker fortsatt et aktivt skogbruk som bidrar med råvarer som kan erstatte klimafiendtlige alternativer, men mener at det er viktig å verne de mest verdifulle områdene.

Med som guide er fagrådgiver i Naturvernforbundet Arnodd Håpnes som har engasjert seg i debatten om skog i en årrekke. Du finner en artikkel om skog fra Arnodd Håpnes her.

Det er mulig å sitte på fra Trondheim (Sandgata 30) gi i såfall beskjed til hol@naturvernforbundet.no

Tid: 12:00-15:00
Sted: Samkjøring fra Hommelvik stasjon
Facebook event
TRDevents

Naturglede-skogsvern

Joy of Nature: Forest conservation of nature and climate

In Malvik there are areas of boreal rainforests that are valuable in terms of both climate and biodiversity. During Klimafestivalen will Naturvernforbundet invite you to travel to these areas to see what values ​​they represent.

Naturvernforbundet proposes to protect two areas inside the Malvik Statsallmenning. One is the heartland of the Skarpåsen and Engseterberga, the other at the rear of Jervfjellet. Forest conservation is the most important method to ensure the survival of its great diversity of species and habitats. Half of Norway’s 40 000 species live in our forests. Forest conservation is very important when it comes to biodiversity, as more red-listed species were recorded in both areas, especially fungi and lichens associated with old, damp spruce. In core areas inside the protection zone were found scattered trees originating from the 1600s.

But forest protection is also important from a climate perspective. Previous studies have shown that clear cutting of forests can have a negative effect on the climate up to 90-150 years. We still want an active forestry contributing raw materials that can replace climate hostile alternatives but believes it is important to protect the most valuable areas.

Naturvernforbundets Arnodd Håpnes, who engaged in the debate about forest for years, will be our guide. For an article on the forest from Arnodd Håpnes read here.

It is possible to catch a ride from Trondheim (Sandgata 30), please send a request to hol@naturvernforbundet.no
Time: 12:00 – 15:00
Location: We drive together from Hommelvik train station.
Facebook event
TRDevents

SoppkontrollMushroom control
10430379_10152919931975550_4771813739999905631_n

Soppkontroll

Trondheim sopp- og nyttevekstforening stiller opp og sjekker soppen du har plukket.
Tid: 14:00 – 17:00
Sted: Ferista i Bymarka
TRDevents

10430379_10152919931975550_4771813739999905631_n

Mushroom control

Trondheim’s organisation for mushroom- and edibles are having a mushroom control in Bymarka. Stop by to check the mushroom you have picked!
Time: 14:00 – 17:00
Location: Ferista i Bymarka
TRDevents

Rent og urent - Film og foredragClean and unclean - Film and lecture
rent&urent

«Rent og urent»

Hvorfor er det slik at et hårstrå er rent (og til og med fint!) når det sitter på hodet, men oppleves umiddelbart som skittent når det finnes i suppen? Og maten vi spiser, som jo er ren, blir sett på som skitten med en gang vi får den på klærne? Hvorfor er grønnsaker som ikke har den perfekte og forventede formen uappetittlige?

I anledning Klimafestivalen holder kunsthistoriker Rebeka Helena Blikstad et foredrag om kunst, miljø og samfunn. Med utgangpunkt i kunstprosjektet Pictures of Garbage (2008), av Vik Muniz (f. 1961), og kunstprosjektets filmdokumentar Waste Land (2010), ser vi på sammenhengen mellom søppel og marginaliserte grupper og reflekterer over hvordan vi definerer og forholder oss til det som betegnes som «rent» og «urent» i et samfunn. Og ikke minst: Hvordan kan vi endre synet på det urene i samfunnet?

Tid: 15:00 – 17:00
Sted: Antikvariatet
Facebook event
TRDevents

rent&urent

«Clean and unclean»

Why is it that a hair is clean (and even pretty!) When attached to a head, but is perceived immediately as filthy when it’s in your soup? And the food we eat, which is of course clean, are seen as dirty as soon as we get it on your clothes? Why are vegetables that do not have the perfect and expected form unappetizing?

On the occasion of Climate festival art historian Rebeka Helena Blikstad holds a lecture about art, environment and society. With a starting point in the art project Pictures of Garbage (2008), by Vik Muniz (b. 1961), and the art project film documentary Waste Land (2010), we look at the relationship between trash and marginalized groups and reflect on how we define and relate to the termed as «clean» and «unclean» in a society. And not least: How can we change the view of the crude in society?

Time: 15:00 – 17:00
Location: Antikvariatet
Facebook event
TRDevents

KomposteringskursCompost class
kompostkurs

Komposteringskurs

Velkommen til kompostkveld på Stammen Café & Bar.
Vi får besøk av Morten Skogly fra Skogly Kompost og Flisespikkeri som vil dele sin kunnskap om ulike komposteringsmetoder.

Etterpå vil det bli laget to komposter fra bunnen av. Både bokashikompost og markkompost. Disse kan brukes innendørs så dette blir lærerikt!

Det har seg også slik at Stammen Café & Bar har en hjemmesnekra kompostbjørn. Det er en varmkompost som skal stå ute og som skal vekkes til liv denne kvelden.
Gjerne ta med litt matavfall til å starte opp komposten med! Helst skrell og andre grønnsaksdeler.

Vi gleder oss!

Tid: 18:00 – 19:30
Sted: Stammen Café & Bar
Facebook event
TRDevents

kompostkurs

Compost class

We welcome you to a compost evening at Stammen Café & Bar.
Morten Skogly from Skogly Kompost og Flisespikkeri wants to share his knowledge on different composting methods.

Afterwards we will create two composts from scratch – Bokashi and vermicompost. These can be used indoors, so this will be very educational!
Stammen also has it’s own homemade compost bin which we will bring to life tonight.

Bring some food scraps to compost with! Preferably peelings and other vegetable parts.

We are looking forward to seeing you!

Time: 18:00 – 19:30
Location: Stammen Café & Bar
Facebook event
TRDevents