Tirsdag 30. august

Temadag om klima og flyktningerTheme day about climate and refugees

Temadag om klima og flyktninger

Grønn Barneby, FN-sambandet, TV-aksjonen NRK og Framtiden i våre hender (FIVH)
inviterer 10. trinn i Trondheim til foredrag på Studentersamfundet tirsdag 30. august, fra kl
10.00- 11.30. Foredragene vil handle om klimaendringer og konsekvenser med fokus på
klimaflyktninger, samt noen øyevitneskildringer.

10.00 – Klima og klimaflyktninger, FN-sambandet
10.20 – Klimaendringer – hva skjer med kloden? FIVH
10.40 – Pause
10.50 – Øyevitneskildringer – Tv-aksjonen NRK.
11.30 – Slutt.

1200-1400 – Gjentagelse for vgs-elever

Tid: 10:00 –
Sted: Studentersamundet i Trondhjem

Climate refugees

Grønn Barneby, United Nations Association, the telethon NRK and Future in Our Hands (FIOH)
invites 10th grade in Trondheim to lecture at the Student Union Tuesday, August 30, starting at
10.00- 11.30. The lectures will deal with climate change and its impacts, focusing on
climate refugees, as well as some eye witness accounts.

10:00 – Climate and climate refugees, UN Agency
10:20 – Climate change – what happens to the planet? FIOH
10:40 – Pause
10.50 – Eyewitness Journals – Tv campaign NRK.
11:30 – End.

1200-1400 – Repeat for upper secondary school students

Time: 10:00 –
Location: Studentersamundet i Trondhjem

REdu: Get-together med smaking av gjenvinningsølREdu: Get-together with surplus bread beer tasting
ol

Get-together med smaking av gjenvinningsøl

REdu arrangerer en GET-TOGETHER for studenter på Work-Work. Austmann Bryggeri tok utfordringen, har hevet seg i sela og er i gang med å brygge øl på brødskalker som ellers ville blitt kastet!

Vi gleder oss til å smake på ‘gjenvinningsølet’ og treffe studenter i full sving med nytt semester, og snakke om mulighetene i verdens mest spennende bransje!

Tid: 18:00 –
Sted: Work-Work
Facebook event
TRDevents

ol

Get-together with surplus bread beer tasting

REdu is arranging a get-together for students at Work-Work. Austmann Brewery has risen to the challenge and is currently brewing beer from bread that would otherwise have been thrown away!

We are excited to taste the ‘upcycled beer’ and to greet students who are well on their way into their new semester to talk about opportunities in the world’s most exciting industry!

Time: 18:00 –
Location: Work-Work
Facebook event
TRDevents

Bærekraftig norsk landbruk - er det mulig?Sustainable Norwegian agriculture - is it possible?
landbruk

Bærekraftig norsk landbruk – er det mulig?

Landbruket er den fjerde største kilden til klimagassutslipp i Norge. I tillegg er norsk landbruk et
hett politisk tema. Hvilken politiske endringer trengs for å få et mer bærekraftig landbruk i Norge?
Hvilken rolle spiller økologisk landbruk?

Klimafestivalen har invitert Anne-Kristin Løes, seniorforsker ved Norsk senter for økologisk landbruk og bonde Vegard Vigdenes for en samtale om norsk landbruk!

Anne -Kristin Løes skal snakke om hvordan økologisk landbruk og forbruk kan bidra til å reduserer utslipp av klimagasser.
Vegard Vigdenes er leder av Stjørdal og Meråker Bonde og Småbrukarlag. Bonde og Småbrukarlaget jobber for endring av norsk landbrukspolitikk mot en mer bærekraftig ressursutnyttelse, bedre levekår for dyr og at produksjon skal bygge på lokale ressurser.

Etter at innlederne har snakket, vil det bli mulighet for å stille spørsmål.
Arrangementet arrangeres i samarbeid med Mathall i Trondheim og det vil bli servert smaksprøver
fra lokale bønder i Trøndelag. Det er selvfølgelig gratis inngang!

Vi ser frem til en spennende kveld om norsk landbruk og matproduksjon, og håper å se deg der!

Tid: 18:00 – 19:30
Sted: Mathallen
Facebook event
TRDevents

landbruk

Sustainable Norwegian agriculture – is it possible?

Agriculture is the fourth largest source of greenhouse gas emissions in Norway. In addition, Norwegian agriculture a hot political issue. What policy changes needed to achieve a more sustainable agriculture in Norway? What role does organic farming play?

Klimafestivalen has invited Anne-Kristin Løes, a senior researcher at the Norwegian Centre for Organic Agriculture and farmer Vegard Vigdenes for a conversation about Norwegian agriculture!

Anne-Kristin Løes going to talk about how organic farming and consumption can help to reduce greenhouse gas emissions. Vegard Vigdenes is the leader of Stjørdal and Meråker Farmers and Smallholders. Farmers and Smallholders working for change of Norwegian agricultural policies towards a more sustainable use of resources, better living conditions for animals and that production should be based on local resources.

After the presenters have spoken, it will be an opportunity to ask questions.
The event is organized in collaboration with the Mathall in Trondheim and it will be served tastings
from local farmers in Trøndelag. Of course it’s free entry!

We look forward to an exciting evening of Norwegian agriculture and food production, and hope to see you there!

Time: 18:00 –
Location: Mathallen
Facebook event
TRDevents

Vegansk kastematbuffétVegan surplus food buffé
Trondheim folkekjøkken

Vegansk kastematbuffét

Velkommen til kjøkkenet som lager deilige retter av mat som butikker gir bort fremfor å kaste. Hver tirsdag kan man velge å komme fra kl 16.00 for å hjelpe til med å lage mat, eller fra kl 19.00 for å hjelpe til med å spise opp maten. Folkekjøkkenet er av alle for alle.

Tid: 16:00/19:00 – 20:00
Sted: Trondheim folkekjøkken

Trondheim folkekjøkken

Vegan surplus food buffé

Welcome to the kitchen that creates wonderful dishes out of surplus food donated from stores. Every Tuesday you can choose to come either at 16:00 to help prepare the food, or from 19:00 to help eat the food. The peoples kitchen is by everyone, for everyone.

Time: 16:00/19:00 – 20:00
Location: People’s kitchen – trondheim

Åpent medlemsmøte i Trøndelag elbilforeningOpen member meeting in Trøndelag EV Association
elbil

Åpent medlemsmøte i Trøndelag elbilforening

Viste du at i 2015 sto biltrafikken i Norge for utslipp av over 10 millioner tonn CO2? Og at siden 1990 har dette tallet økt mer over 30%? De som jobber hver dag med å reduserer dette tallet er våre samarbeidspartnerer i Trøndelag Elbilforening.
Og under Klimafestivalen i Trondheim inviterer de alle våre festivalgjester på et åpent møte sammen med Norsk Solenergiforening. Så hvis du er nysgjerrig på noen av disse teknologiene som veldig effektivt kan kutte ned dine utslipp er dette stedet å være!

Her er detaljert program for kvelden:
– 18:30 Carpoint, innleder informerer
– 18:50 Elbilforeningen v/Rune Hole
– 19:30 pause
– 19:35 Norsk Solenergiforening Trøndelag på besøk
– Kort om solenergiforeningen v/Thomas Sakshaug, leder i Solenergiforeningen Trøndelag
– Elektrisk energi fra solen v/Ole- Morten Midtgård, professor i elkraftteknikk
– Vil du ha ditt eget solkraftanlegg? Fremgangsmåte v/Ida Fuchs (Dipl.Wi.­Ing.)
-20:45 Åpen post
-21:00 Slutt (møtet kan gå noe over tiden)

Møtet finner sted hos Car Point Norge a/s, den eneste forhandleren med kun elektriske kjøretøy, som de fleste elektriske modeller, bla. Elektriske motorsykkler
Tid: 18:30 – 21:00
Sted: Brattsbergveien 7

elbil

Open member meeting in Trøndelag EV Association

Did you know that in 2015 traffic in Norway represented over 10 million tonnes of CO2 emissions? And that since 1990 this figure has increased more than 30%? Those who work every day to reduce this figure is our joint venture partners in Trøndelag EV Association.
During Klimafestivalen in Trondheim they invite all our festival guests to an open meeting together with the Norwegian Solar Association. So if you are curious about how any of these technologies very effectively cut down your emissions, it is the place to be!

Here is the detailed program for the evening:
– 18:30 Carpoint, usher informs
– 18:50 EV Association v / Rune Hole
– 19:30 break
– 19:35 p.m. Norwegian Solar Association Trøndelag visiting
– Understanding solar Association v / Thomas Sakshaug leader in Solar Energy Society Trøndelag
– Electrical energy from the sun v / Ole Morten Midtgård, Professor of Electrical Engineering
– Do you have your own solar power plant? Procedure v / Ida Fuchs (Dipl.Wi.Ing.)
– 20:45 Open session
– 21:00 End (the meeting may go somewhat over time)

The meeting will take place at Car Point Norway a / s, the only retailer with only electric vehicles, like most electric models, blah. electric motorcycles
Time: 18:30 – 21:00
Location: Brattsbergveien 7

Miljøkveld om klimaforskningEnvironmental evening on climate research

Miljøkveld om klimaforskning

Hvordan kan forskningen hjelpe oss med å redusere klimagassutslippene? Lurer du på hvilke klimatiltak som funker og hvilke som er enklest å få en kollega eller venn til å gjennomføre?

Forskere ved NTNU og Naturvernforbundet kartlegger potensiale for å redusere klimagassutslipp fra norske hushold. Vi vil diskutere hvordan resultatene fra forskningen kan hjelpe oss å sette fokus på de tiltakene som funker, på en måte som funker.

Kjartan Steen-Olsen, Program for industriell økologi, NTNU
Hvor mye kan vi redusere klimagassutslipp fra norske husholdninger?
Hvor mye slippes ut fra norske husholdninger? Hvordan ligger vi an i forhold til andre land?
Hvilke typer aktiviteter har mest utslipp – og hvordan kan vi redusere den gjennom konkrete tiltak?

Christian A. Klöckner, Psykologisk institutt, NTNU.
Hva er folk villige til å gjøre?
Hvilke aktiviteter er folk villige til å gjøre noe med som også har størst effekt?

Kristin Hildre Rørvik – Naturvernforbundet.
Hvordan jobber Naturvernforbundet med å få folk til å gjøre konkrete tiltak?
Hvordan kan vi bruke kunnskapen fra forskningen til å jobbe enda mer målrettet for å øke miljøengasjementet og redusere klimagassutslippene?

Påfølgende diskusjon med åpning for innlegg fra salen.

Tid: 19:00 – 21:00
Sted: Stammen café & bar
Facebook event

Environmental evening on climate research

How can science help us to reduce greenhouse gas emissions?
Are you wondering which mitigation that works and which ones are easiest to get a colleague or friend to carry out?
Researchers at NTNU and Naturvernforbundet mapping potential for reducing greenhouse gas emissions from Norwegian households. We will discuss how research results can help us to focus on the measures that works in a way that works.

Kjartan Steen-Olsen, Industrial Ecology Programme, NTNU
How much can we reduce greenhouse gas emissions from Norwegian households?
How much is emitted from Norwegian households? How do we compare to other countries?
What types of activities cause most emissions – and how can we reduce it through concrete measures?

Christian A. Klöckner, Department of Psychology, NTNU.
What are people willing to do?
Which activities are people willing to do that also has the greatest impact?

Kristin Hildre Rørvik – Naturvernforbundet.
How does Naturvernforbundet work to get people to do specific actions?
How can we use the knowledge from research to work even more targeted to increase environmental commitment and reduce greenhouse gas emissions?

Following discussion with possibilities to ask questions.

Time: 19:00 – 21:00
Location: Stammen café & bar
Facebook event